Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

OR/MR/GMR

Meedenken en praten

Ouderraad (OR)
De ouders in de Ouderraad houden zich bezig met het organiseren van activiteiten. De Ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders van leerlingen die aan de school verbonden zijn.

Medezeggenschapsraad (MR)
In school zijn ouders en teamleden welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen, ook in de Medezeggenschapsraad (MR). U vindt de contactpersonen van de Medezeggenschapsraad op de websites van onze scholen. De MR heeft inspraak op het beleid van de school als het gaat om onderwijs, personeel, leerlingen en financiën. De directie van de school legt nieuwe beleidsvoornemens ter inspraak voor aan de MR van de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is nauw betrokken bij de totstandkoming van het bestuursbeleid. Een lid van de GMR vertegenwoordigt alle ouders, dan wel alle leerkrachten binnen de Stichting. GMR-leden worden gekozen door de leden van de Medezeggenschapsraden. De GMR bestaat maximaal uit 18 leden, waaronder 9 leden door de personeelsgeleding van de MR'en gekozen en 9 leden door de oudergeleding van de MR'en gekozen

De GMR van SKOBA komt 8 keer per jaar bijeen voor een vergadering. Daarnaast is er een jaarlijkse vergadering van de GMR met de Raad van Toezicht.

Vergaderingen GMR 
12 oktober 2017        - John F. Kennedy
13 november 2017    - Mariëngaarde
11 december 2017    - Pius 10
18 januari 2018          - De Satelliet
13 februari 2018        - Pius 10 (gezamenlijk overleg met RvT)
15 februari 2018        - Geert Groote
12 maart 2018           - Pius 10
12 april 2018              - Don Bosco
14 mei 2018               - De Satelliet 

Contactgegevens:
Voorzitter      : de heer J. Breeman (J.Breeman@ploum.nl)
Secretaris      : mevrouw A. Dekker (Arianne.Dekker@skoba.nl)

Nuttige link    : Wet medezeggenschap op scholen: www.infowms.nl